Yogastudio
Nieuwsbrief ShaktiPrana Juli 2020 (for English, scroll down)

Shakti Prana is weer open vanaf 1 juli!!!

Namaskar lieve lezer,

Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je je sterk en gezond voelt! 😊
Zoals je wellicht al hebt meegekregen zijn de regels met betrekking tot de yogastudio veranderd. In de persconferentie van 27 mei is toestemming gegeven om de deuren te openen met ingang van 1 juli! Dat vinden wij natuurlijk super leuk!

Wat betekent dit precies?
Het is zover, we zijn weer geopend per 1 juli.
En niet zomaar geopend maar helemaal conform de Corona maatregelen.
De matjes liggen netjes op 1,5 meter van elkaar. We zullen de deuren openen volgens de aangegeven richtlijnen van de Corona maatregelen. Middels de nieuwsbrief, Facebook pagina en website zullen we jullie op de hoogte houden van ontwikkelingen met betrekking tot de studio. Heb je verkoudheidsklachten? Maak dan geen reservering en blijf lekker thuis uitzieken 😊!

Lesrooster
Ons vernieuwde staat op de website ROOSTER
We zijn er helemaal klaar voor.
Naast dat we weer binnen yogalessen gaan aanbieden proberen we bij goed weer ook buiten yogalessen te geven.
Houdt altijd de mail/app goed in de gaten of de lessen, zowel binnen als buiten, wel doorgaan. Dit kan nog weleens veranderen door het weer of door het aantal aanmeldingen dat we hebben. Daarom raden wij aan om altijd, voor je van huis gaat, dit nog even te checken om te voorkomen dat je voor niets naar de les komt.
Wij kijken er enorm naar uit om jullie weer te verwelkomen in ons mooie, Coronaproof yogashala.

Corona maatregelen
Zoals we al aan het begin van de nieuwsbrief schreven, houden wij ons goed aan de Corona maatregelen. Wij vragen jullie om dit goed door te lezen en je hier aan te houden, voor je eigen gezondheid en voor die van een ander.
Blijf thuis als je in de 24 uur voor aanvang de les de volgende klachten hebt ondervonden, ook als deze mild waren:

 • Verkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Hoesten (ook bij lichte hoest)
 • Benauwdheid
 • Verhoging
 • Blijf ook thuis als 1 van je huisgenoten in de 24 uur voor aanvang van de les bovenstaande klachten heeft ervaren.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Corona virus.
 • Ben je zelf positief getest op het Corona virus, blijf dan minimaal 7 dagen na de uitslag thuis.
 • Hoest en/of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga bij voorkeur het liefst thuis naar het toilet, mocht het toch echt nodig zijn om het toilet in ons centrum te gebruiken? Reinig deze dan voor en na gebruik.
 • Bij binnenkomst ben je verplicht om gebruik te maken van desinfectans en/of je handen te wassen met zeep
 • Houd minimaal 1,5 m afstand met andere Yogi’s, onze teamleden en vrijwilligers.
 • Wij adviseren je gebruik te maken van eigen materialen zoals een yogamat of yogahanddoek, een eigen bolster, poefje of blok. Mocht je deze niet hebben dan kun je deze tot 15 juli met 10% korting aanschaffen bij ons in de studio.
 • Mocht je toch liever gebruik maken van onze materialen, gebruik dan een grote handdoek om onze gehele mat (onze mat mag niet meer zichtbaar zijn) af te dekken en gebruik een extra handdoek of een kussensloop om onze props tijdens gebruik volledig af te dekken.
 • Het is niet toegestaan om de yogamatten te verschuiven, deze dienen op de speciaal daarvoor afgetekende plekken te blijven liggen. Wil je gebruik maken van je eigen mat, leg deze dan ook in het afgetekende gebied neer. Tijdens de lessen dienen alle hoofden dezelfde kant op te zijn, zowel tijdens de houdingen als tijdens de meditatie.
 • Fysiek contact is ten allen tijde verboden.
 • Je kunt alleen terecht binnen het door jou gereserveerde tijdsblok, op afspraak of in overleg.
 • Houdt bij het verlaten en betreden van het yogacentrum voldoende afstand tot andere Yogi’s.
 • Volg altijd de instructies van onze teamleden en/of vrijwilligers op.
 • Betreed de yogazaal 1 voor 1.
 • Moet je nog wel eens gedurende de les naar het toilet etc, ga dan zo dicht mogelijk bij de deur zitten en betreedt dan zo laat mogelijk de zaal.
 • Let op: mensen die naar buiten gaan hebben voorrang op de mensen die naar binnen gaan.
 • Neem een tasje mee om je spullen als je schoenen en jas in op te bergen
 • Verlaat na de les de yogashala. Wil je iets kopen of iets vragen, dat kan, maar dan wel in overleg of op afspraak.

Tot slot
Eindelijk is de dag gekomen dat we weer open mogen. Laten we rekening houden met elkaar, met de Corona maatregelen en elkaars standpunt ten op zichtte van het Corona virus zodat we een nieuwe uitbraak voor blijven zodat we gezond blijven en heerlijk kunnen genieten en ontspannen van ons centrum.
Wij hebben er heel veel zin en vertrouwen in.

Namaskar,
Stay radiant, stay well, tot gauw!
Het Shakti Prana Team
Follow US -> FB, IG, YouTube
Weena 73, 3013 CH Rotterdam Nederland

Newsletter ShaktiPrana July 2020 

Shakti Prana is open again from July 1

Namaskar dear reader,

I hope you are doing well and that you feel strong and healthy! 😊 As you may have already learned, the rules regarding the yogashala have changed. In the press conference of May 27, permission was given to open the doors as of July 1! We really like that!

What does this mean exactly?

The time has come, we are open again from 1 July.

And not just open, but completely in accordance with the Corona measures. The mats are neatly spaced 1.5 meters apart. We will open the doors according to the stated guidelines of the Corona measures. We will keep you informed of developments regarding the studio by means of the newsletter, Facebook page and website. Do you have a cold? Then do not make a reservation and stay awake at home 😊!

Class schedule

Our renewed is on the website https://www.eversports.nl/widget/w/bmFq1F We are completely ready.

In addition to offering indoor yoga classes, we also try to give outdoor yoga classes in good weather.

Always keep an eye on the mail / app to see if the lessons, both inside and outside, are going on. This can sometimes change due to the weather or the number of registrations we have. That is why we recommend that you always check this before you leave home to avoid coming to class for nothing.

We are very much looking forward to welcoming you again in our beautiful, Coronaproof yogashala.

Corona rules

As we wrote at the beginning of the newsletter, we adhere well to the Corona measures. We ask you to read this carefully and stick to it here, for your own health and that of another. Stay at home if you experienced the following complaints in the 24 hours before class, even if they were mild:

 • Common cold
 • Running nose
 • To sneeze
 • Sore throat
 • Coughing (also with a mild cough)
 • Shortness of breath
 • Elevation
 • Stay at home if one of your housemates has experienced the above complaints in the 24 hours before the start of the lesson.
 • Stay at home if someone in your household has tested positive for the Corona virus.
 • If you have tested positive for the Corona virus yourself, stay at least 7 days after the result.
 • Cough and / or sneeze into your elbow and use tissue paper.
 • Preferably go to the toilet at home, if it is really necessary to use the toilet in our center? Then clean it before and after use.
 • Upon entering you are obliged to use disinfectant and / or wash your hands with soap
 • Keep a minimum distance of 1.5 m with other Yogis, our team members and volunteers.
 • We advise you to use your own materials such as a yoga mat or yoga towel, your own bolster, pouf or block. If you do not have it, you can purchase it with a 10% discount at our studio until July 15.
 • If you prefer to use our materials, use a large towel to cover our entire mat (our mat should no longer be visible) and use an extra towel or a pillowcase to completely cover our props during use.
 • It is not allowed to move the yoga mats, they must remain in the specially marked places. If you want to use your own mat, place it in the marked area. During the lessons, all heads should be in the same direction, both during postures and during meditation.
 • Physical contact is prohibited at all times.
 • You can only go within the time block reserved by you, by appointment or in consultation.
 • When leaving and entering the yoga center, keep sufficient distance to other Yogis.
 • Always follow the instructions of our team members and / or volunteers.
 • Enter the yoga room 1 by 1.
 • If you need to go to the toilet etc during class, sit as close to the door as possible and then enter the room as late as possible.
 • Note: people who go out have priority over people who go in.
 • Bring a bag to store your belongings as your shoes and jacket
 • Leave the yoga hall after class. If you want to buy something or ask something, you can, but in consultation or by appointment.

Finally

Finally the day has come that we can open again. Let’s take each other into account, the Corona measures and each other’s position on the Corona virus so that we stay ahead of a new outbreak so that we can stay healthy and enjoy and relax in our center.

We are very excited and confident.

Namaskar,

Stay radiant, stay well, see you soon!

The Shakti Prana Team

Follow US -> FB, IG, YouTube

Weena 73, 3013 CH Rotterdam The Netherlands